Sociálny podnik, čo to vlastne je?

1. ) Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

2.) Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času.

3.) Všetky ďalšie podrobnosti nájdete v linku hore.

    • Cena práce na rok 2023 na 1 osobu 1 833,62€
  • Úhrada odvodu 0,9 násobok celkovej ceny práce 1 695,00€
  • Úhrada tovaru 0,8 násobok celkovej ceny práce 1 506,00€
  • Prijatie služby 0,7 násobok celkovej ceny práce 1 318,00€

Spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa § 63 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte min. 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Ak tak neurobí, musí za každého chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie, zadať zákazku a to odobrať výrobky alebo služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.